Részletes adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Munkavállalók
Munkaadók
Üzemeltető
Álláshirdetésre jelentkező
Adatkezelesi tájékoztató

Az A-Z Állásportál www.firstlady.hu oldalán
történő regisztráció önkéntes és díjmentes.

Munkavállaló ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Munkavállalóként
a regisztrációs gomb megnyomásával,
hozzájárulok, elfogadom illetve tudomásul veszem az alábbiakat:

 1. Hozzájárulok, hogy a regisztrált adataim, rögzítésre kerüljenek
  az A-Z Állásportál szerverén.

 2. Kötelezem magam, hogy csak saját nevemben regisztrálok (jelentkezem) az A-Z Állásportálon

 3. Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek és nem sértik az erkölcsi normákat.

 4. Tudomásul veszem, hogy a First Lady Kft. jogutódja Négyesi Gábor Istvánné EV. az állás keresésemmel kapcsolatban semmilyen kötelezettséget vagy garanciát nem vállal.

 5. Tudomásul veszem, hogy a regisztrációm (jelentkezésem) nyomán érkező állásajánlatok tartalmáért minőségéért a First Lady Kft. jogutódja Négyesi Gábor Istvánné EV. Felelősséget nem vállal tekintettel arra a körülményre, mely szerint a First Lady Kft. jogutódja Négyesi Gábor Istvánné EV. nem tudja garantálni, hogy az adatokat felhasználó cégek a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak és erkölcsi normáknak megfelelően járnak el.

 6. ( EU általános adatvédelmi rendelet ("Az adatkezelés jogszerűsége" ) Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezde?s a) pontja?n (hozzájárulás) alapul.

 7. Az A-Z Állásportál firstlady.hu oldala által meghirdetett állásokra való jelentkezés során személyes adatok felvételére, továbbításárakerül sor, melyhez Ön a jelentkezés elküldésével hozzájárulását biztosítja Ezek az adatok, az Ön önéletrajzában, jelentkezésében megadott személyes adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési hely, idő, anyja leánykori neve, lakcíme, neme, családi állapota, gyermeki száma, iskolai végzettsége, szakmai tapasztalata, életútja, fényképe, közösségi profilok hivatkozása (LinkedIn, facebook), önéletrajzban, motivációs levélben megadott egyéb adatok.

  Az álláshirdetésre jelentkezés során megadott (a fentiekben részletezett)
  adatok további felhasználásáért az A-Z Állásportál firstlady.hu oldala üzemeltetője
  semminemű felelőséget nem vállal tekintettel arra a körülményre, mely szerint a First Lady Kft. jogutódja Négyesi Gábor Istvánné EV. nem tudja garantálni, hogy az adatokat felhasználó cégek a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak és erkölcsi normáknak megfelelően járnak el. 8. Jogomban áll az állásportál szerverén elhelyezett személyes adataimat, - módosítani, archiválni, újból aktiválni, hosszabbítani vagy törölni.
  A felsoroltakat a saját felhasználói fiókomba történő belépés után kezdeményezhetem.

 9. Az A-Z Állásportálon történő regisztráció és adatközlés önkéntes.

 10. Adatkezelesi tájékoztató

 


Munkaadó NYILATKOZAT

Munkaadóként elfogadom, hogy
a regisztrációs gomb megnyomásával az alábbi kötelezettségeim és jogaim lesznek érvényben:

Általános szerződési feltételek:

1./ Az álláshirdetés feladása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül,
amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak, ill. az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról irányadóak.
A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.)
Kormányrendelet hatálya alá tartozik, amely szerint elektronikus megrendelés
esetén a megrendelő 8 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Kérheti a regisztrációja törlését, amellyel megszűnteti a további kapcsolatot. A 8 napon túl megjelent álláshirdetésre azonban
kifizetési kötelezettséget vállal a feladott hirdetésben megrendelt megjelenési határidőre vonatkozóan.

2./ Kijelentem, jogosult vagyok cégadatokat regisztrálni az A-Z Állásportál firstlady.hu oldalán.

3./ Tudomásul veszem, hogy csak a jogosultságomnak megfelelő céget regisztrálhatok az A-Z Állásportál firstlady.hu oldalán.

4./ Kijelentem, hogy vállalom - a mindenkor feladott - fizetésköteles hirdetés árának határidőre történő kiegyenlítését.

5./ Kijelentem, hogy a regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

6./ Kijelentem, hogy amennyiben a portál védett állományába történő illetéktelen behatolás nyomán károm keletkezik, a First Lady Kft. jogutódja Négyesi Gábor Istvánné EV. felé semmi nemű kártérítési igénnyel nem lépek föl.

7./ Kijelentem, hogy a hirdetéseimben szereplő adatok a valóságnak és tartalmuk tekintetében az általános erkölcsi normáknak és a jó ízlésnek is megfelelnek és nem sértik a vallási, etnikai, kisebbségi csoportok önérzetét. Ellenkező esetben eltűröm, hogy a portál operátora hirdetésemet azonnal eltávolítsa.

Adatvédelmi nyilatkozat:


1./ Kijelentem, hogy az általam megszerzett személyes adatokra vonatkozó információkat a mindenkori érvényben lévő, "A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról" (1992 évi LXIII.) valamint a mindenkori érvényben lévő "Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során" (1998 évi VI.), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról törvények szellemében és azok betartásával kezelem.

[ EU általános adatvédelmi rendelet ("Az adatkezelés jogszerűsége" ) Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezde?s a) pontja?n (hozzájárulás) alapul.]

2./ Tudomásul veszem, hogy a regisztrált adataim törlését bármikor kérhetem. A kérelmet a saját felhasználói fiókomba történő belépés
után kezdeményezhetem.

3./ Kijelentem, hogy a birtokomba jutott adatokat bármely okból az arra nem jogosult személynek vagy szervezetnek még betekintésre sem adom át.

Az A-Z Állásportálon történő regisztráció és adatközlés önkéntes.

Adatkezelési tájékoztató

Hatályos 2018. Május 25. napjától
1. Az Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok
A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse Négyesi Gábor Istvánné EV.  által üzemeltetett  A-Z Állásportál  adatvédelmi és  -kezelési politikáját, amelyet  mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében ("Általános Adatvédelmi Rendelet" vagy "GDPR"), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") rendelkezéseit.

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya a www. HYPERLINK "http://www.firstlady/"firstlady. hu címen elérhető  A-Z Állásportál  weboldalhoz (a továbbiakban: "Weboldal") kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.
A Tájékoztató hatálya csak a személyes adatok kezelésére terjed ki, így az nem terjed ki az állást kínáló vállalkozások adatainak kezelésére.
2. Az adatkezelő személye és tevékenysége
Az Adatkezelő  Négyesi Gábor Istvánné EV.
2230 Gyömrő Csokonai utca 43.
Nyilvántartási száma:  51969877 
e-mail:  hirdet@azallasportal.hu .
A Felhasználók személyes adatait a jelen tájékoztató alapján az A-Z Állásportál (www.firstlady.hu) működtetésével összefüggésben az Adatkezelő kezeli.

Az Adatkezelő működteti az A-Z Állásportált, amely a munkát keresők és munkát kínálók közötti kapcsolatfelvételt segíti elő. Az Állásportálon regisztráló állást kereső személyek megtekinthetik a munkáltatók ajánlatait, azokra jelentkezhetnek.

 

3. Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok
3.1. Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

3.2  Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

3.3  Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.

3.4. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes - a jelen Tájékoztatóban hivatkozott - esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben - hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. - harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói, illetve a Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.


3.5  Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

3.6 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

3.7 Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

 1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: "Infotv.");
 2. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: "Grtv.");
 3. az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete.

4.  Az adatkezelés jogalapja
4.1. Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja minden esetben a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), továbbá profilalkotás esetén a Felhasználó megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszi igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.4.2. A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4.3. Az Adatkezelő a Felhasználó által Weboldalra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

4.4. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.5. Bármely Felhasználó e-mail  címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.


5. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.Az adatkezelés célja elsősorban az A-Z Állásportál üzemeltetése.
Az Adatkezelő állásajánlatok megjelenítésével, munkahely keresés elősegítésével foglalkozik, tevékenységét a Weboldalon keresztül fejti ki, így az adatkezelés célja a felhasználók számára állásajánlatok megjelenítése.

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

 1. A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
 2. A Felhasználó munkaviszony szempontjából jelentős körülményeinek (képzettség, képességek, igények) nyilvántartása;
 3. A Felhasználó és a potenciális munkáltató közötti kapcsolat létrejöttének elősegítése;
 4. A Felhasználók számára közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél) küldése;
 5. Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt terhelő jogok gyakorlása;
 6. a Felhasználók jogainak védelme

6. Az adatok forrása
Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

Az adatok megadása a Felhasználó regisztrációja során történik. A Felhasználó a regisztráció során megadja a nevét, e-mail címét, jelszavát, majd megadhatja a végzettségére, képességeire, készségeire vonatkozó adatokat, az álláskereséssel kapcsolatos adatokat.

7. A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználó által megadott  személyes  adatokat  kezeli.
A kezelt adatok az alábbiak:
Teljes név, cím, e-mail cím, telefonszám:

Az adatkezelés célja a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel lehetősége. Jelszó: a Felhasználó által megadott jelszó - az e-mail címmel együtt - a bejelentkezéshez szükséges.

A Felhasználó által megadott, végzettségre, képességekre, készségekre vonatkozó adatok: a Felhasználó önállóan dönt arról, hogy a végzettségére, képességeire vonatkozóan milyen adatokat ad meg. A Felhasználó választhat az adatkezelő által meghatározott listából, továbbá az erre szolgáló felületen további adatokat is megadhat. Az adatkezelés célja annak biztosítása, hogy olyan állást kereső Felhasználók és munkáltatók kerüljenek egymással kapcsolatba, akik között a munkaviszony létrejöhet.
Álláskeresésre vonatkozó adatok:
Az Adatkezelő nyilvántartja, hogy a Felhasználó milyen állásokra jelentkezett, és az adatait mely munkáltatók ismerhették meg.

8. Az adatkezelési folyamat leírása
Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag a Felhasználó adatszolgáltatása alapján kezel. Az adatok forrása tehát a Felhasználó, aki az adatokat a regisztráció során, vagy később, az A-Z Állásportálra belépve adja meg. A regisztráció során a Felhasználó megadhatja a végzettségére, képességeire, készségeire, a keresett állásra vonatkozó adatokat. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.

A Felhasználó az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. A Felhasználó az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. A Felhasználó az Adatkezelő által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A Felhasználó a meghatározott álláshirdetésre jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezés során megadott adatait a munkáltató megismerje.

 

9. Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése
Amennyiben a Felhasználó ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.
10. Technikai adatok és cookie-k kezelése
Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben - a számítógép beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 1. megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 2. emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 3. elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
 4. figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

 11. Adattovábbítás
Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.
12. Adatfeldolgozás
Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

 1. 3 in1 Hosting Bt  (tárhely szolgáltatás)

13. Külső szolgáltatók
A Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelő Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók.

 

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.

 1. Az A-Z Állásportál mindenkori hirdetői, akik a felhasználók által a jelentkezésük során átadott adatokat felhasználják, annak  érdekében hogy a jelöltekkel felvegyék a kapcsolatot

14. Adatbiztonság, az adatok megismerése
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 1. A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

 

 1. Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 2. Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 3. Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

15. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

a) kezelése jogellenes; Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.

b) a Felhasználó  (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);
az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatait  bármikor, saját döntése alapján törölheti. 
c) az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.Mivel a Felhasználó részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján - a Felhasználó kérésének hiányában - az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amig az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az adatkezelő a Felhasználó számára szolgáltatást nyújthat.
Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.
Törlés helyett az Adatkezelő - a Felhasználó tájékoztatása mellett - zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

16. A Felhasználók jogai és érvényesítésük
16.1. Az Adatkezelő a Felhasználót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. A Felhasználó emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,

 

 időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

16.2. A Felhasználó kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve a Felhasználó figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

16.3. A Felhasználó a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti, illetve belépve a saját felhasználói fiókjába végrehajthatja a személyes adatai törlését, illetve regisztrációját véglegesen törölheti.

16.4. A Felhasználó tájékoztatás, helyesbítés, iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelőnek a hirdet@azallasportal.hu címre küldött e-mailben.
16.5. A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - a Felhasználó választása szerint - a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az a Felhasználót részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

17. Fogalom meghatározások
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása, törlése és megsemmisítése.
Adatkezelő: az a 3. pontban meghatározott személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit - önállóan vagy másokkal együtt - meghatározza.
Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó - közvetett vagy közvetlen módon - azonosíthatóvá válik.
Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalon regisztrál, és ennek keretében megadja az adatát, illetve aki a Weboldalt használja.
Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan - akár közvetlenül, akár közvetetten - igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.
Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

 

18. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása
18.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

18.2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség. 

Üzemeltetőként

a First Lady Kft. jogutódja Négyesi Gábor Istvánné EV. kijelenti, hogy a rendszerben tárolt információkat a mindenkori érvényben lévő, "A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról" (1992 évi LXIII.) valamint a mindenkori érvényben lévő "Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során" (1998 évi VI.) törvények szellemében és azok betartásával kezeli.

[ EU általános adatvédelmi rendelet ("Az adatkezelés jogszerűsége" ) Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezde?s a) pontja?n (hozzájárulás) alapul.]

Adatkezelesi tájékoztató

_______________________________

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-61056/2012.

 

JELENTEKZÉS A MEGHIRDETETT ÁLLÁSHIRDETÉSRE
Adatkezelési hozzájárulás

[ EU általános adatvédelmi rendelet ("Az adatkezelés jogszerűsége" ) Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezde?s a) pontja?n (hozzájárulás) alapul.]

Az A-Z Állásportál firstlady.hu oldala által meghirdetett állásokra való jelentkezés során személyes adatok felvételére, továbbításárakerül sor, melyhez Ön a jelentkezés elküldésével hozzájárulását biztosítja Ezek az adatok, az Ön önéletrajzában, jelentkezésében megadott személyes adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési hely, idő, anyja leánykori neve, lakcíme, neme, családi állapota, gyermeki száma, iskolai végzettsége, szakmai tapasztalata, életútja, fényképe, közösségi profilok hivatkozása (LinkedIn, facebook), önéletrajzban, motivációs levélben megadott egyéb adatok.

Az álláshirdetésre jelentkezés során megadott (a fentiekben részletezett)
adatok további felhasználásáért az A-Z Állásportál firstlady.hu oldala üzemeltetője
semminemű felelőséget nem vállal tekintettel arra a körülményre, mely szerint a First Lady Kft. jogutódja Négyesi Gábor Istvánné EV. nem tudja garantálni, hogy az adatokat felhasználó cégek a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak és erkölcsi normáknak megfelelően járnak el.Adatkezelesi tájékoztató

_________________________________________ 

hu |
17012 mp